1.Política del Sistema Intern d’Informació

Com a expressió del compromís amb els valors ètics i les bones pràctiques en matèria de compliment, integritat i transparència, així com de la voluntat de promoure la cultura de la informació i de la comunicació, com a mecanisme per a prevenir i detectar precoçment irregularitats i procedir de forma immediata al seu tractament efectiu, SERVICIOS JAF, S.A. (en endavant, SERVICIOS JAF o “l’Organització”), dins del marc d’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, a través del seu Òrgan d’Administració, adopta la present Política del Sistema Intern d’Informació (d’ara en endavant també, “la Política”) que estableix els següents principis i directrius generals del sistema intern d’informació, i que serà desenvolupada a través dels procediments i reglaments interns de l’Organització.

 

 1. L’abast de la Política és SERVICIOS JAF.

 

 1. La persona Responsable del Sistema Intern d’Informació és la Responsable de Qualitat de SERVICIOS JAF. El seu nomenament i cessament seran notificats a l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant competent. La seva principal funció és la de gestionar la informació i la tramitació dels expedients d’investigació.

 

 1. La persona Responsable del Sistema Intern d’Informació exercirà el càrrec de forma independent i autònoma respecte dels demés òrgans d’Organització. No podrà rebre instruccions de cap tipus durant l’exercici del seu càrrec i se li proporcionaran els recursos personals i materials necessaris per desenvolupar de les seves funcions.

 

 1. El Sistema Intern d’Informació permet comunicar informació sobre irregularitats a tots els membres de l’Organització, així com a tot el col·lectiu de persones referides a l’article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre que, en aquest darrer cas, es donin les condicions i els requisits previstos en aquesta.

 

 1. A través del Sistema Intern d’Informació es poden realitzar comunicacions d’informació del següent tipus, i l’abast objectiu és el següent:

 

1. qualsevol incompliment o risc d’incompliment del Codi ètic, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa, i d’aquella relacionada amb el Model de Prevenció de Delictes Corporatius que tingui adoptat SERVICIOS JAF, si en tingués.
2. accions o omissions que, dins del marc personal i material d’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, puguin constituir infraccions del Dret de la Unión Europeao bé infraccions penals o administratives greus o molt greus segons la normativa estatal (art. 2 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer).

 

 1. Les comunicacions de la informació es faran a través d’un canal intern d’informació anomenat Canal de Denuncies (d’ara en endavant també “Canal”), gestionat per la persona Responsable del Sistema Intern d’Informació, i que integra en una sola bústia tots els canals interns d’informació de SERVICIOS JAFestablerts per a comunicar irregularitats de les previstes en el punt anterior de la present Política. Tant el Sistema Intern d’Informació com el Canal de Denuncies garanteixen un entorn segur i confidencial de la informació a través de la implementació de mesures organitzatives i tècniques que lo permetin.

 

 1. A través del Sistema Intern de la Informació i per mitjà del seu canal intern tots els membres de l’Organització, així com tot el col·lectiu de persones referides a l’article 3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, sempre en els termes, condicions i requisits previstos en la mateixa, podran realitzar comunicacions d’informació respecte de les irregularitats dins de l’abast objectiu de la present Política.

 

 1. El canal preferent per a realitzar les comunicacions d’irregularitats és intern, és a dir, el Canal de Denuncies, d’acord amb l’article 4 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. Les comunicacions poden realitzar-se tant de manera verbal com escrita i, per aquest motiu, el Canal de Denuncies contempla diferents vies para comunicar la informació:

 

1. Escrita: a través de la plataforma telemàtica https://jaf.ulisesgrc.net/#/channels/jaf/ES_ESmitjançant un accés habilitat a la pàgina web de SERVICIOS JAF que els dirigirà a la plataforma; o també a través de correu postal dirigit al Responsable del Sistema Intern a l’adreça del Carrer Lusitania, 22, 08206, Sabadell.
2. Verbal: via telefònica al telèfon937238350 o també per missatge de veu a la bústia de veu operativa a aquests efectes; així com a través d’una reunió presencial amb el Responsable del Sistema Intern, que es durà a terme dins el termini de 7 dies a comptar des de la sol·licitud de reunió.

 

 1. En el cas d’irregularitats dins de l’abast material d’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, les persones incloses a l’article 3 (àmbit personal d’aplicació) podran realitzar comunicacions de la informació a través dels canals externs d’informació gestionats per l’Autoritat independent de Protecció de l’informant o dels organismes autonòmics corresponents, con los requisits previstos en la precitada Llei.

 

 1. Les comunicacions d’informació han de ser fetes de bona fe, quedant prohibides les comunicacions o acusacions falses, les calumnies o les realitzades de mala fe. Totes elles es poden veure subjectes a mesures disciplinaries o d’altra naturalesa. El Canal de Denuncies no ha d’utilitzar-se per qüestions banals o no raonables.

 

La comunicació d’informació falsa sobre accions o omissions previstes en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, podria ser sancionada administrativament per l’Autoritat Independent de Protecció a l’Informant, com a sanció molt greu amb una sanció administrativa de 30.001 fins a 300.000 euros.

 

 1. Les comunicacions d’informació que s’ admetin a tràmit seran objecte de seguiment i d’investigació interna, arxivant-se aquelles altres en què no concorrin els requisits exigibles per ser objecte de tractament, seguiment i investigació. Es garanteix que el Sistema tractarà les comunicacions de forma efectiva, a través del Procediment del Canal de Denuncies de SERVICIOS JAF.

 

 1. El Sistema Intern d’Informació garanteix la confidencialitat i el secret de la informació transmesa, la identitat i protecció de dades personals de la persona comunicant, i dels tercers esmentats a la comunicació, així com de la persona afectadaper la comunicació, durant totes les etapes del procés de tractament i seguiment de la comunicació, així com al llarg de l’eventual procés d’investigació interna o diligències que es facin sobre la base dels fets comunicats. No podran accedir a la informació inclosa al Sistema Intern de la Informació aquelles persones que no estiguin autoritzades.

 

Només s’exceptuen els casos en què la informació hagi de ser revelada per disposició legal o requeriment d’una autoritat judicial, Ministeri Fiscal, o autoritat administrativa competent, dins del marc d’una investigació penal, disciplinària o sancionadora, en els termes i condicions estipulades en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, així com a l’ article 33.3 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

 

 1. El Sistema Intern d’Informació garanteix en tot moment els drets de la persona comunicant i de la persona afectada. En particular, en el cas de la persona informant es garanteix la protecció davant de represàlies produïdes a nivell intern a l’entorn laboral o professional i, en el cas de la persona afectada, el dret a l’honor i a la presumpció d’innocència, així com el dret de defensa. En tots els casos, la garantia d’aquests drets suposarà la concurrència dels requisits legalment exigibles, en especial, els exigits por la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

 

 1. Qualsevol incompliment de la present Política, i de les normes que la desenvolupen, podrà ser objecte de les sancions disciplinaries-laborals o de la naturalesa que correspongui, en funció de la relació jurídica establerta i de les circumstancies concurrents, sense perjudici de lo eventual aplicació del regiment sancionador de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

 

 1. La informació sobre el Sistema Intern d’Informació i el Canal de Denuncies estarà accessible i es presentarà de forma clara, per tal de facilitar la cultura de la informació i comunicació que pretén en part esta Política. La informació es trobarà allotjada a la pàgina web de SERVICIOS JAFde forma visible i fàcilment accessible.